ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการรับแบบคำขอยืม/แบบคำขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงปี ๒๕๕๖

ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการรับแบบคำขอยืม/แบบคำขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงปี ๒๕๕๖

 เนื่องด้วยสมาคมฯ ได้รับการประสานงานจากส

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.