งานรับน้องศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ปี ๒๕๕๕


สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด  ได้จัดงานต้อนรับและให้ขวัญกำลังใจน้องใหม่เป็นประจำทุกปี  ซึ่งกิจกรรมนี้คณะกรรมการบริหารได้จัดขึ้นจนกลายเป็นประเพณีของรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาจะได้นำความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาถ่ายทอดให้รุ่นน้องได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการให้ขวัญกำลังใจแก่รุ่นน้องให้มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทนในการที่จะศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตรของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด  สำหรับงานในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงกาโล  เวลาร์โด เป็นประธานเปิดงาน

ซึ่งกิจกรรมนี้คณะกรรมการบริหารโดยนายพิชัย  โพธิ์ชัย  อุปนายกสมาคมฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้ดูแลการจัดงานทั้งหมด คณะกรรมการบริหารเข้าร่วมงาน จำนวน ๑๓ คน คือ

๑. ร.อ.ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ

๒. นายภูษิต กิตติสาเรศ อุปนายกสมาคมฝ่ายบริหาร

๓. นายกิตติภณ อ่อนเฉย อุปนายกสมาคมฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

๔. นายมานพ จักขุจันทร์               อุปนายกสมาคมฝ่ายหารายได้

๕. นายเสวียน งามแสง อุปนายกสมาคมฝ่ายสวัสดิการ

๖. นายชาญชัย จำปีคง อุปนายกสมาคมฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

๗. นายวิชา ทีนิวงษ์ษา เหรัญญิก

๘. นายอุดมศักดิ์ อินทรพิมาย              เลขานุการ

๙. นายสวอง นวลอ่อน นายทะเบียน

๑๐. นายแสวง โสภา ปฏิคม

๑๑. นายณรงค์ ดวงภาค กรรมการ

๑๒. นายวันชัย ประทัยบุตร กรรมการ

๑๓. นายอำนวย สุวรรณรังสิกุล ผู้ประสานงาน

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานรับน้องศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ปี ๒๕๕๕ และของขวัญ ของรางวัลจากสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ผู้แทนองค์กรต่างๆ รวม ๑๒ องค์กร และผู้เข้าร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเองระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง มีการแนะนำตัวซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันเล่นเกมส์ต่างๆ เช่น เป่าลูกโป่ง  ประแป้งแต่งหน้า ร้องเพลง และร่วมรับประทานอาหารเย็น โดยสมาคมฯ ได้จัดข้าวเหนียวไก่ย่าง ลาบหมู ส้มตำ ขนมหวานแก่น้องๆ

Spread the love