งานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๕


งานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี จัดโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน โดยมีนายดุลยเดช วัชรสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2556 จังหวัดนนทบุรี ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาคีด้านคนพิการ ร่วมกันจัดขึ้น โดยในปี 2556 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักการจัดงาน คือ การขจัดอุปสรรคทั้งมวลเพื่อเสริมสร้างสังคมบูรณาการสำหรับทุกคน และการให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่และเสมอภาค

ภายในงานมี ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน ดารานักแสดง รวมทั้งผู้พิการ เข้าร่วมงาน กว่า 500 คน  โดยมีกิจกรรม เดินรณรงค์จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การแสดงบนเวทีของเด็กผู้พิการ พร้อมกับมอบโล่ห์รางวัลให้แก่บุคคลพิการดีเด่น และองค์กรที่สนับสนุนงานคนพิการ นอกจากนี้ยังมีบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนมาให้บริการแก่ผู้พิการ อาทิ การตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการ บริการจดทะเบียนและออกบัตรประจำตัวคนพิการ บริหารตรวจร่างกายและขอรับกายอุปกรณ์ บริการซ่อมรถเข็นและ บริหารจัดหางาน โดยมีบริษัทผู้ประกอบการ มาออกบูธ รับสมัครงานให้กับผู้พิการ ภายในงานด้วย  ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ส่งผู้แทนองค์กรเข้าร่วมการเดินรณรงค์ในช่วงเช้าคือ นายมานพ  ตะเคียนคาม   อุปนายกสมาคมฝ่ายส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของสมาชิก และนายจีรวัฒน์  มีสุข  อนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของสมาชิก  ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานวันคนพิการสากล สมาคมฯ ได้ส่งนายอดิเรก  ชิงชัย  กรรมการ และเจ้าหน้าที่ประสานงานของสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด คือ นางสาวปัณฑิตา  ไชยศร  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมทั้งการประชุมสมัชชา… ของสภาคนพิการจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย

Spread the love