Author: I'm Student

EN_งานแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพ

EN_งานแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพ

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ของสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ได้เข้าร่วมงานแสดงความยินดีฯ ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยได้นำดอกไม้ติดหน้าอกมามอบให้นักศึกษา นอกจากนี้สนับสนุนอาหารกลางวัน คือ ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมู และน้ำตกหมู ให้ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

EN_โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม ปีที่ ๑๓

EN_โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม ปีที่ ๑๓

  เป็นโครงการที่สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดร่วมกับ บ้านฝึกตายจัดทำขึ้น ระหว่างวันที่ ๖-๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดคุณาสารหนองไร่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยในปีนี้มีผู้เข้า่รวมโครงการ จำนวน ๓๙ คน อาจารย์บุญชู ภิกขุณี เป็นวิทยากรหลักของโครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาสังคมสงเคราะหืแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงบริษัทห้างร้านต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอย จำนวน ๖๐๐ กล่อง เพื่อแจกแก่ผู้เข้า่ร่วมโครงการอีกด้วย  

EN_การตรวจติดตามการรักษามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘

EN_การตรวจติดตามการรักษามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘

วันจันทร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้มอบหมายให้สถาบัน รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ดำเนินการตรวจติดตามการรักษามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีผู้ตรวจประเมิน ๒ ท่าน คือ นางสาวสุจินดา อัศวสุจินดารัตน์ และนางสาวอุษาศิริ สิริสุขะ ผู้ตรวจประเมิน (สรอ.)  

EN_โครงการสร้างความมั่งคั่งสู่ชีวิตที่มั่นคง ด้วยแผนการเงินสำหรับคนพิการทางการเห็น

EN_โครงการสร้างความมั่งคั่งสู่ชีวิตที่มั่นคง ด้วยแผนการเงินสำหรับคนพิการทางการเห็น

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด นำโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาได้จัดทำโครงการสร้างความัม่งคั่งสู่ชีวิตที่มั่นคง ด้วยแผนการเงินสำหรับคนพิการทางการเห็น มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ได้รับเกียรติจากร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรบรรยาย คือ นายจักรพงษ์ เมษพันธุ์ โค้ชวางแผนการเงิน โดยสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน, บริษัทไทยพัฒนา รวมถึงบริษัทห้างร้านต่างๆ

EN_การแข่งขันโกลบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗

EN_การแข่งขันโกลบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗

สมาคมฯ นำโดยร้อยเอกชาญ สุปินะ ประธานจัดการแข่งขัน(นายกสมาคมฯ) และนายมานพ ตะเคียนคาม รองประธานจัดการแข่งขัน (อุปนายกสมาคมฝ่ายส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของสมาชิก) จัดการแข่งขันโกลบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ ๙ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และสนับสนุนถ้วยชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลของประเภททีมชายและได้รับเกียรติจากนายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นประธานพิธีปิด พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนถ้วยชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลประเภททีมหญิง การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท (๑) นักกีฬาประเภทชาย ๙ ทีมๆ ละ ๖ คน และผู้ควบคุมทีมๆละ ๒ คน-

EN_คุณสุพล-คุณนวลจันทร์ นัยสวัสดิ์ บริจาคเปียโนแก่สมาคมฯ

EN_คุณสุพล-คุณนวลจันทร์ นัยสวัสดิ์ บริจาคเปียโนแก่สมาคมฯ

ที่มา http://youtu.be/yFu4B0OZRXI สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสุพล – คุณนวลจันทร์  นัยสวัสดิ์ที่ได้บริจาคเปียโน ยี่ห้อ  จำนวน 1 หลัง แก่สมาคมฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ รวมถึงโครงการสอนดนตรีแก่ผู้พิการทางการเห็นที่จะจัดขึ้นด้วย

EN_การประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๒๓ และการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมัย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

EN_การประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๒๓ และการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมัย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๒๓ และการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมัย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ ได้ลงสมัครเป็นกรรมการอำนวยการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการเลือกตั้งร้อยเอกชาญ สุปินะ ได้คะแนน ๑๐๗ คะแนน อยู่ในอันดับที่

EN_โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับคนพิการทางการเห็น

EN_โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับคนพิการทางการเห็น

โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อคนพิการทางการเห็น ณ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากนายชาตรี ศรีสันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนางพูนสุข สีตะปะดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน ผู้เข้าร่วมโครงการรวม ๒๕ ท่าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะนำคนพิการทางการเห็นไปสู่โลกกว้าง เช่น ด้านสังคม การสื่อสาร การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตสื่อ (หนังสือเสียง) ข่าวสารข้อมูล และด้านความบันเทิง

EN_โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม

EN_โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม

โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ  วัดคุณสารหนองไร่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ร่วมกับบ้านฝึกตาย ผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๔ คน