EN_โครงการเพิ่มทักษะคนพิการทางการเห็นสู่การเรียนรู้การสื่อสารอาเซียน 2559


โครงการฝึกอบรม “เพิ่มทักษะคนพิการทางการเห็นสู่การเรียนรู้การสื่อสารอาเซียน”
ภายใต้ โครงการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 9-27 มีนาคม พ.ศ.2559
ณ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

พิธีเปิดโครงการ

บรรยากาศการเรียนการสอน

Spread the love