News

News

VSBA GLOBAL CUP.edit

VSBA GLOBAL CUP.edit

The Global Competition to health and harmony for the Blind (VSBA Global Cup). Between 5 to 7 January 2560 by the Skills Development Center for the Blind. Park Kret, Nonthaburi. พิธีเปิดโครงการฯ – ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล  นิยมสินธุ์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน – กล่าวรายงานโดยนายนภดล  เขมะรัตนา เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

EN_งานวันไหว้ครูหมอนวดแผนไทย

EN_งานวันไหว้ครูหมอนวดแผนไทย

งานวันไหว้ครูหมอนวดแผนไทย ประจำปี 2559 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์กีฬาดอนบอสโกเพื่อคนตาบอด ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด พิธีไหว้ครูหมอนวดแผนไทย และการครอบครูให้กับหมอนวดทุกคนที่เข้าร่วมพิธี การเสวนาเรื่อง พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 อาจารย์ยุทธนา  ศรันย์ศิขริน  ได้มอบไม้เท้าและหนังสือสวดมนต์เบรลล์ให้กับเพื่อนสมาชิกคนตาบอด

EN_งานรับน้อง 2559

EN_งานรับน้อง 2559

งานต้อนรับและให้ขวัญกำลังใจนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จัดโดยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด บาทหลวงสามัคคี  ชัยพระคุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด กล่าวเปิดงานวันรับน้องใหม่ คณะกรรมการสมาคมฯ กล่าวทักทายรุ่นน้องในฐานะรุ่นพี่ ผู้แทนจากองค์กรต่างๆ กล่าวทักทายรุ่นน้องและแนะนำตัวเอง น้องๆ แนะนำตัวให้พี่ๆ รู้จัก รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เล่นเกมกินวิบากร่วมกัน เล่นเกมวิ่งกระสอบ แจกของรางวัลในการเล่นเกม ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ แจกเครื่องเขียนอักษรเบรลล์

EN_โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคนตาบอดจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน และวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 10 วัน ณ ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด การเคหะชุมชนนนทบุรี ถนนสุขาประชาสรรค์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทางสมาคมฯ ได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรม ออกเป็น 7 โปรแกรม โดยผู้ที่สนใจสามารถ เลือกโปรแกรมที่ท่านสนใจได้ตามความต้องการ ดังนี้1. การแนะนำฮาร์ดแวร์ และการบำรุงรักษา2. การสมัคร Dropbox3.

EN_โครงการเพิ่มทักษะคนพิการทางการเห็นสู่การเรียนรู้การสื่อสารอาเซียน 2559

EN_โครงการเพิ่มทักษะคนพิการทางการเห็นสู่การเรียนรู้การสื่อสารอาเซียน 2559

โครงการฝึกอบรม “เพิ่มทักษะคนพิการทางการเห็นสู่การเรียนรู้การสื่อสารอาเซียน” ภายใต้ โครงการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 9-27 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด พิธีเปิดโครงการ บรรยากาศการเรียนการสอน