EN_โครงการสัมมนา เรื่อง “๕๐ ปี คนตาบอดกับงานนวดแผนไทย”


วันที่ ๕-๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ได้จัดทำโครงการสัมมนา เรื่อง “๕๐ ปีคนตาบอดกับงานนวดแผนไทย” ขึ้น ณ ศูนย์กีฬาดอนบอสโกเพื่อคนตาบอด ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 

โดยวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สมาคมฯ ด้รับเกียรติจากคุณอุษา หงส์กาญจนกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถา เรื่อง “คนตาบอดกับวิชาชีพนวดแผนไทย” จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การนวดแผนไทยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคุณรัชนี ราษฎร์จำเริญสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานการนวดไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย จากนั้นภาคบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย” โดยอาจารย์ภัทร แจ้งศิริเจริญ

ต่อมาวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เริ่มต้นด้วยการอภิปรายเป็นคณะในหัวข้อเรื่อง “การประกอบอาชีพนวดแผนไทยกับการบริหารจัดการร้านนวดอย่างมีประสิทธิภาพ และการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากรคือ ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา และ ดร.รัตนา ปานเรือนแสน ต่อมาภาคบ่ายเป็นการประชุมรวมทุกหัวข้อที่อภิปรายทั้ง ๒ วัน โดยวิทยากร คือ ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา, ดร.รัตนา ปานเรียนแสน และนายนพดล มุสิก

Spread the love