EN_โครงการสร้างความมั่งคั่งสู่ชีวิตที่มั่นคง ด้วยแผนการเงินสำหรับคนพิการทางการเห็น


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด นำโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาได้จัดทำโครงการสร้างความัม่งคั่งสู่ชีวิตที่มั่นคง ด้วยแผนการเงินสำหรับคนพิการทางการเห็น มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ได้รับเกียรติจากร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรบรรยาย คือ นายจักรพงษ์ เมษพันธุ์ โค้ชวางแผนการเงิน โดยสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน, บริษัทไทยพัฒนา รวมถึงบริษัทห้างร้านต่างๆ

Spread the love