EN_พิธีไหว้ครูนวดแผนไทยคนตาบอดและบวงสรวงอนุสาวรีย์อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี


คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษร่วมกับคณะอนุกรรมกาฝ่ายส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของสมาชิกจัดพิธีไหว้ครูนวดแผนไทยคนตาบอดและบวงสรวงอนุสาวรีย์อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวลา 06.14 น. พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี นำพิธีโดย นายสุรินทร์ แกะขุนทด

เวลา 07.00 น. ประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดบางพูดนอก

เวลา 09.30 น. บาทหลวงสามัคคี รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี

เวลา 09.45 น. นายพิชัย โพธิ์ชัย อุปนายกสมาคมฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นางสาววิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีเปิดได้กล่าวเปิดงานพิธีไหว้ครูนวดแผนไทยคนตาบอดและบวงสรวงอนุสาวรีย์อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี

เวลา 10.00 น. พิธีไหว้ครูนวดแผนไทยคนตาบอด

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยทางสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนอาหาร ดังนี้
1. นายแชล ตินามาส สนับสนุนก๋วยเตี๋ยว
2. นายสมชาย ปัญญ์เอกวงศ์ สนับสนุนข้าวเหนียวหมูปิ้ง
3. นายทนงค์ มานะหาญ สนับสนุนส้มตำไก่ทอด
4. นายศิลปชัย วัชรชวกุล สนับสนุนข้าวราดกระเพราไก่ไข่ต้ม
5. คุณสมฤทัย คำสีเขียว สนับสนุนข้าวราดยำหัวหมูและลาบไก่
6. สมาคมร่วมใจคนพิการสี่ภาค สนับสนุนเต้าหู้นมสด
7. นายสมหวัง เผือกพิพัฒ สนับสนุนน้ำอัดลม
8. นายวิรัช สุขเจริญ สนับสนุนไอศกรีม
9. นายเอกกร โฆษิตจิรโชติ สนับสนุนน้ำเปล่า จำนวน 10 ลัง

เวลา 13.30 น. กิจกรรมของคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของสมาชิก แบ่งออกเป็น 4 ซุ้ม คือ
1. เกมส์โบว์ลิ่งคนจน
2. เกมส์งัดข้อ
3. เกมส์เก้าอี้ดนตรี
4. เกมส์เหยียบลูกโป่ง

Spread the love