EN_งานแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพ


คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ของสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ได้เข้าร่วมงานแสดงความยินดีฯ ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยได้นำดอกไม้ติดหน้าอกมามอบให้นักศึกษา นอกจากนี้สนับสนุนอาหารกลางวัน คือ ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมู และน้ำตกหมู ให้ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

Spread the love