EN_คุณสุพล-คุณนวลจันทร์ นัยสวัสดิ์ บริจาคเปียโนแก่สมาคมฯ


ที่มา http://youtu.be/yFu4B0OZRXI

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสุพล – คุณนวลจันทร์  นัยสวัสดิ์ที่ได้บริจาคเปียโน ยี่ห้อ  จำนวน 1 หลัง แก่สมาคมฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ รวมถึงโครงการสอนดนตรีแก่ผู้พิการทางการเห็นที่จะจัดขึ้นด้วย

Spread the love