EN_การแข่งขันโกลบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗


สมาคมฯ นำโดยร้อยเอกชาญ สุปินะ ประธานจัดการแข่งขัน(นายกสมาคมฯ) และนายมานพ ตะเคียนคาม รองประธานจัดการแข่งขัน (อุปนายกสมาคมฝ่ายส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของสมาชิก) จัดการแข่งขันโกลบอลคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ ๙ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และสนับสนุนถ้วยชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลของประเภททีมชายและได้รับเกียรติจากนายวิรัตน์ บรรดาศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นประธานพิธีปิด พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนถ้วยชนะเลิศพร้อมเงินรางวัลประเภททีมหญิง

การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

(๑) นักกีฬาประเภทชาย ๙ ทีมๆ ละ ๖ คน และผู้ควบคุมทีมๆละ ๒ คน
– ทีมสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
– ทีมพัทยาจีซี
– ทีมสมาคมคนตาบอดชาวอีสาน
– ทีมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
– ทีมศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
– ทีมสมาคมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนตาบอด
– ทีมสมาคมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยคนตาบอดไทย
– ทีมแอทเทเรติค
– ทีมซักซี๊ด

(๒) นักกีฬาประเภทหญิง ๕ ทีมๆละ ๖ คน และผู้ควบคุมทีมๆละ ๒ คน
–  ทีมสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
– ทีมพัทยาจีซี
–  ทีมสมาคมคนตาบอดจังหวัดชัยภูมิ
– ทีมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
–  ทีมสมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ

ผลการแข่งขัน คือ

ประเภททีมหญิง
– รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัล จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ได้แก่  ทีมสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล จำนวน ๘,๐๐๐ บาท  ได้แก่  ทีมสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท  ได้แก่  ทีมพัทยาจีซี

ประเภททีมชาย
– รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัล จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท  ได้แก่  ทีมสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล จำนวน ๘,๐๐๐ บาท  ได้แก่  ทีมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล จำนวน ๖,๐๐๐ บาท  ได้แก่  ทีมศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

Spread the love