EN_การประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๒๓ และการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมัย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วันศุกร์ ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ ๒๓ และการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สมัย พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ ได้ลงสมัครเป็นกรรมการอำนวยการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการเลือกตั้งร้อยเอกชาญ สุปินะ ได้คะแนน ๑๐๗ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๓๐ จาก ๕๑ คน

 

Spread the love