EN_การตรวจติดตามการรักษามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘


วันจันทร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้มอบหมายให้สถาบัน รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ดำเนินการตรวจติดตามการรักษามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีผู้ตรวจประเมิน ๒ ท่าน คือ นางสาวสุจินดา อัศวสุจินดารัตน์ และนางสาวอุษาศิริ สิริสุขะ ผู้ตรวจประเมิน (สรอ.)

 

Spread the love