EN_การคัดเลือกกรรมการในคณะทำงาน กสจ.


บรรยากาศการพิจารราคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔

โดยมีองค์กรสาธารณประโยชน์ร่วมเสนอชื่อจำนวน ๑๐ ท่าน คือ
๑. นางสาวบุณณดา ภูมิศรี จากเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลบางเลน
๒. นางอัจฉราพร ผลิตผลการพิมพ์ จากเครือข่ายเยาวชนคนสร้างหนังแห่งประเทศไทย
๓. นายปัญญา สิกขปัญญา จากชมรมผู้สูงอายุบางกร่าง
๔. ร้อยเอกชาญ สุปินะ จากสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
๕. นางอนงค์ วรวรรณปรีชา จากคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี
๖. นายวิรัช สุขเจริญ จากสมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ
๗. นายภพต์ เทภาสิต จากสมาคมคนพิการนนทบุรี
๘. นางประทุม ใหม่ดี จากชมรมส่งเสริมและพัฒนายุติธรรมชุมชนจังหวัดนนทบุรี
๙. นางพวงเพ็ญ เทียนจ่าง จากชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
๑๐. นายปรีชา สุขสมอรรถ จากคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สังคมจังหวัดนนทบุรี

โดยมีองค์กรเข้าร่วมจำนวน ๓๔ องค์กร จาก ๖๒ องค์กร เลือกได้องค์กรละ ๓ ท่าน ซึ่งไ้ด้ผลการคัดเลือกใน ๕ อันดับแรก ดังนี้
๑. นางอัจฉราพร ผลิตผลการพิมพ์ ได้ ๑๖ คะแนน
๒. นายปรีชา สุขสมอรรถ ได้ ๑๕ คะแนน
๓. นายภพต์ เทภาสิต ได้ ๑๔ คะแนน
๔. ร้อยเอกชาญ สุปินะ ได้ ๑๓ คะแนน
๕. นายวิรัช สุขเจริญ ได้ ๙ คะแนน

Spread the love