ขอเชิญเข้าร่วมงานวันรำลึกพระคุณคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ “แม่ผู้อุทิศสร้างเสริมชีวิตคนตาบอด” ปี ๒๕๕๘


วันรำลึกพระคุณคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ

“แม่ผู้อุทิศสร้างเสริมชีวิตคนตาบอด”

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด  จะจัดงานวันรำลึกพระคุณคุณหญิงสมานใจ  ดำรงแพทยาคุณ “แม่ผู้อุทิศสร้างเสริมชีวิตคนตาบอด”  ขึ้นในวันพุธ ที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด  เนื่องด้วยคุณหญิงสมานใจฯ ได้ถึงแก่อนิจกรรมวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของคุณหญิงสมานใจ  ดำรงแพทยาคุณ  ที่ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการก่อตั้งโรงเรียนศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด  หรือศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดในปัจจุบัน  ด้วยเหตุนี้บรรดาศิษย์เก่าจึงถือเอาวันดังกล่าวจัดกิจกรรมและอุทิศส่วนกุศลเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณที่ท่านได้ให้ชีวิตใหม่แก่พวกเรา สมาคมฯ  จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี   โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม

๑. การประกวดขับเสภาที่เกี่ยวกับประวัติคุณหญิงสมานใจ  ดำรงแพทยาคุณ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

๑) รางวัลชนะเลิศ                                  จำนวน  ๓,๐๐๐  บาท

๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑             จำนวน  ๒,๐๐๐ บาท

๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒             จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

โดยทางสมาคมฯ จะทำการแต่งบทขับเสภาให้หรือผู้เข้าแข่งขันแต่งเองก็ได้

หากต้องการบทขับเสภา สามารถขอรับได้ที่สมาคมฯ

๒. การประกวดร้องเพลงประเภทลูกทุ่ง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

๑) รางวัลชนะเลิศ                                     จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑                จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒                จำนวน ๑,๐๐๐ บาท

๔) รางวัลชมเชย            จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๕๐๐ บาท

หมายเหตุ  โดยกิจกรรมทั้ง ๒ กิจกรรมนี้ ผู้สมัครต้องทำการบันทึกเสียงและส่งมาให้ทางสมาคมฯ  ส่วนบทขับเสภาสามารถรับได้ที่สมาคมฯ  หมดเขตส่งวันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดขับเสภาหรือประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๙๖๔-๒๗๓๑

Spread the love