วันคล้ายวันเกิดบาทหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


ร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่สมาคม เข้าร่วมงานวันคล้ายวันเกิดบาทหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

คณะกรรมการบริหารสมาคมสนทนากับบาทหลวงยอห์น ตามาโย รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
บาทหลวงยอห์น  ตามาโย  รองผู้อำนวยกาศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ร้อยเอกชาญ  สุปินะ  นายกสมาคม  มอบของที่ระลึกให้กับบาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ร้อยเอกชาญ  สุปินะ  นายกสมาคม  มอบของที่ระลึกให้กับบาทหลวงยอห์น  ตามาโย  รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

บาทหลวงศักดิ์ชัย  ตรีว่าอุดม ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  บาทหลวงยอห์น  ตามาโย  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ร้อยเอกชาญ  สุปินะ  นายกสมาคม  และนายเสวียน  งามแสง  เลขานุการสมาคม

Spread the love