โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับคนพิการสมัยใหม่ ปี 2556


โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับคนพิการสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดทำโดย สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ซึ่งมีนางพูนสุข สีตะปะดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานต่อ นางสุภาภรณ์ อาศัยบุญ ประธานเปิดโครงการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

างพูนสุข  สีตะปะดล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  กล่าวรายงาน
นางสภาภรณ์  อาศัยบุญ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดโครงการ

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ร้อยเอกชาญ  สุปินะ  นายกสมาคมฯ และนายนพดล  เขมะรัตนา  ประธานโครงการ  มอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

รับประทานอาหาร

ร้อยเอกชาญ  สุปินะ  นายกสมาคมฯ มอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

นายศราวุธ  บุตรดีลา  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ฯ

คณะกรรมการบริหารสมาคม ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมถ่ายภาพหมู่

ร้อยเอกชาญ  สุปินะ  นายนพดล  เขมระรัตนา  นายอิสบอรอเฮง เวานิ  ผู้แทนจาก อบจ.นนทบุรี  และผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ถ่ายภาพหมู่

ปิดโครงการ โดย ร้อยเอกชาญ  สุปินะ  นายกสมาคมฯ  นายนพดล เขมะรัตนา  ประธานโครงการ  และนายอิสบอรอเฮง  เวานิ  ผู้แทน อบจ.นนทบุรี

Spread the love