การประชุมใหญ่ ปี 2560


การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ ปี 2560

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560

ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เพื่อแถลงผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ทราบ

สมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียน และรับคูปองแลกอาหารกลางวันและอาหารว่า่ง  พร้อมร่วมกิจกรรมเกมปิงโกและปาโป่ง จัดโดยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

บาทหลวงการ์โล  เวลาร์โด อดีตผู้อำนวยการและที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด กล่าวทักทายกรรมการ และสมาชิกสมาคมฯ

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ กล่าวทักทายสมาชิก พร้อมแนะนำหน้าที่ที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ แจกแจงและแถลงผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้สมาชิกทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯ ซักถามและเสนอแนะแนวทางต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสมาคมฯ

Spread the love