โครงการสัมมนาและการเพิ่มทักษะการนวดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม


โครงการสัมมนาและการเพิ่มทักษะการนวดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม

ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยฝ่ายส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการ ได้จัดทำโครงการสัมมนาและการเพิ่มทักษะการนวดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการทางการเห็นที่ประกอบอาชีพนวด มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านวดรวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนวดและได้แลกเปลี่่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ และทิศทางของการนวดไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งได้เพิ่มทักษะ องค์ความรู้ ความสามารถในการนวดกลุ่มผู้มีอาการออฟฟิศซินโดรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

การกล่าวรายงานและพิธีเปิดโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจากผอ.ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร ผู้อำนวยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวรายงานโดย นายเสวียน งามแสง นายกสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ผู้เข้าร่วมการเสวนาระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 นั่งฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง โดยวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

การซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อต่างๆ

การฝึกอบรมนวดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมในภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยแบ่งวิทยากรประจำแต่ละกลุ่ม

 

Spread the love