การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2559 และพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2559


การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2559 และพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2559
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559

ณ    ศูนย์พัฒนสมรรถภาพคนตาบอด

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก  ประจำปี 2559

พิธีมอบทุนการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559  ให้กับสมาชิก  บุตรธิดา

Spread the love