งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลอาจารย์พิศิษฐ พ.ศ.2559


งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 เป็นต้นมา อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี คืออีกหนึ่งท่านที่มีบทบาทและความสำคัญต่อการนวดแผนไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนวดของคนตาบอดในประเทศไทย ซึ่งท่านผู้นี้ได้พยายามพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมทั้งถ่ายทอดวิชาการนวดแผนไทย ให้แก่สถาบันของคนพิการทางการเห็นด้วยความพากเพียร นอกจากนี้ท่านยังมีส่วนสำคัญ ซึ่งได้ช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าใจและยอมรับการนวดของคนพิการทางการเห็นจนเป็นที่ประจักษ์มาจนถึงปัจจุบัน

อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารีได้ถึงแก่กรรมวันที่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ด้วยคุณงามความดีทั้งหลาย และการกระทำอันเป็นประโยชน์ นานัปการ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ร่วมกับบรรดาสานุศิษย์ทั้งหลาย จึงได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อให้เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล และเป็นอนุสรณ์สถาน เป็นที่เคารพสักการะของบรรดาสานุศิษย์และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์พิศิฐ เบญจมงคลวารีด้วย

รูปภาพงานวันทำบุญ

 

พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณและอนุสาวรีย์อาจารย์พิศิษฐ์

เสวนาเรื่อง อาจารย์พิศิษฐ์ เบญจมงคลวารี กว่า 30 ปี ต่อการนวดของคนตาบอดใน ประเทศไทย

ถวายพัตราหารเพล ถวายสังฆทาน กรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่อาจารย์พิศิษฐ์ เบญจมงคลวารี

Spread the love