โครงการชีวิตมั่นคงด้วยแผนการเงินสำหรับคนพิการทางการเห็น


เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นในวันเสาร์ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้คนพิการทางการเห็นรู้จักวิธีการทำบัญชีส่วนตัว กำหนดเป้าหมาย เพื่อใช้ในการวางแผนการเงินให้ถูกต้อง เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนเพื่อให้คนพิการทางการเห็นมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการสร้างความมั่งคั่ง และความมั่นคงในชีวิตด้วยการออม การลงทุนในช่องทางต่างๆ รวมถึงการบริหารหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การปลดหนี้ได้ในที่สุด

Spread the love