โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับคนพิการทางการเห็น


โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อคนพิการทางการเห็น ณ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากนายชาตรี ศรีสันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนางพูนสุข สีตะปะดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน ผู้เข้าร่วมโครงการรวม ๒๕ ท่าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะนำคนพิการทางการเห็นไปสู่โลกกว้าง เช่น ด้านสังคม การสื่อสาร การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตสื่อ (หนังสือเสียง) ข่าวสารข้อมูล และด้านความบันเทิง

Spread the love