โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม


โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ  วัดคุณสารหนองไร่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ร่วมกับบ้านฝึกตาย ผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๔ คน

Spread the love