การสนับสนุนงบประมาณโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ เข้ารับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ชั้น ๑ ศาสลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดทำ “โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทยที่มีความพิการทางการเห็น”

ร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ รับเช็คสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ จากนายพิชัย ทรัพย์ประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี

Spread the love