โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและบุคลากรกีฬาโกลบอล


โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและบุคลากรกีฬาโกลบอล

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโกลบอลให้มีทักษะและขีดความสามารถมากยิ่งขึ้น สู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้คนพิการทางการเห็น และบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันและเพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กีฬาโกลบอลซึ่งเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งของคนพิการทางการเห็นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม

พิธีเปิดโครงการฯ

เริ่มการอบรมโครงการฯ  บรรยายโดยวิทยากร 2 ท่าน ณ โรงแรมเดอะเล็กกาซี่

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติเชิงการแข่งขัน  ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

พิธีปิดโครงการฯ

Spread the love