โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครูหมอนวดไทย


สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยฝ่ายส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการ ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครูหมอนวดไทย และบวงสรวงอนุสาวรีย์อาจารย์พิศิษฐ เบญจมงคลวารี ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากนางวรภรณ์ เชื่อมไพบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กล่าวรายงานโดยนายเสวียน งามแสง นายกสมาคมฯ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 242 คน

Spread the love