โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม 2559


โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งโครงการนี้ได้จัดทำติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว เพื่อให้ผู้พิการทางการเห็นและบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนพิการทางการเห็นและผู้เกี่ยวของได้เรียนรู้ในเรื่องการฝึกสมาธิ การเดินจงกรม และวิปัสสนา ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ร่วมกับบ้านฝึก

Spread the love