โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข

จัดทำระหว่างวันที่  19 - 22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556
ณ  ศูนย์ปฎิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ฝึกจิตและปฏิบัติธรรมตามหลักของศาสนาพุทธ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เรียนรู้การทำวิปัสสนากรรมฐานและการเดินจงกลมทั้งนี้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีพุทธ
  3. เพื่อให้องค์กรคนพิการ คนพิการได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญถาวรสืบไป

ยานพาหนะใช้ในการเดินทางไปจัดทำโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข

ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข

สถานที่จัดทำโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข  ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน  อ.ว้งน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

อาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน

การทำวัตรเช้าและการทำวัตรเย็น

รับประทานอาหารเช้า

การรับประทานอาหารกลางวัน

โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข
Spread the love
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.