โครงการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555


โครงการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ได้ออกร้านนวดการกุศลที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย มีผู้มารับบริการ 78  คน เป็นเงินจำนวน  7,800  บาท มีร้านประกอบการนวดแผนไทย ร่วมบริจาค  1,400  บาท  เป็นเงิน  9,200  บาท  ซึ่งในวันที่ 18  สิงหาคม  2553 นายกสมาคมฯและคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจะไปมอบเงินให้กับผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย

Spread the love