แสดงความยินดีที่นักเรียนสำเร็จการศึกษาจากศูนย์ฯ


สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด  ได้จัดงานเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการนวดแผนไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการอบรมปีการศึกษา ๒๕๕๕  จากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด และผู้ที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ  สาขาการแพทย์แผนไทย  ประเภทการนวดไทย  ในวันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ  ศูนย์กีฬาดอนบอสโกเพื่อคนตาบอด  ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด  อ.ปาเกร็ด  จ.นนทบุรี

อาหารที่นำมาเลี้ยง  ได้แก่  ก๋วยเตี๋ยว  กระเพาะปลา  รวมมิตร  เฉาก๊วย

บรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวัน

บาทหลวงชินวัตร  สุวดินทร์กูร  รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ผู้ดำเนินการ
บาทหลวงอารอน  อัลโกเซบา  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด  กล่าวรายงานต่อประธาน
คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงศ์  ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร

บรรยากาศผู้เข้าร่วมงานแสดงความยินดี

บาทหลวงการ์โล  เวลาร์โด อดีตผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย

นายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทกับผู้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

ร้อยเอกชาญ  สุปินะ  นายกสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงศ์  ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการอบรมประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

นายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์  รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการนวดแผนไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

บาทหลวงการ์โล  เวลาร์โด อดีตผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด มอบใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ให้กับนายเสวียน  งามแสง  นายนพดล  เขมะรัตนา  นายกิตติภณ  อ่อนเฉย และนายมานพ  ตะเคียนคาม

ถ่ายภาพหมู่เพื่อแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา
๑.นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการอบรมประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒.นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการนวดแผนไทย ประจำการศึกษา ๒๕๕๔
๓.ผู้ที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ  สาขาการแพทย์แผนไทย  ประเภทการนวดไทย
๔. คณะครูเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

Spread the love