เปียโนตัวแรกของสมาคมฯ


สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณภัทรพร  ศรีขำและครอบครัว ที่ได้บริจาคเปียโน ยี่ห้อ Pearl River จำนวน 1 หลัง แก่สมาคมฯ ในวันจันทร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ รวมถึงโครงการสอนดนตรีแก่ผู้พิการทางการเห็นที่จะจัดขึ้นด้วย

ภาพคุณภัทรพร  ศรีขำ กับเปียโนตัวโปรด

ภาพการมอบเปียโนระหว่างคุณภัทรพร  ศรีขำ และร้อยเอกชาญ  สุปินะ นายกสมาคมฯ

Spread the love