เทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการทางการเห็น 2559


กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการทางการเห็น”

ภายใต้โครงการคุ้มครองเสริมสร้างการดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 และ วันทีี 4-8 กรกฎาคม 2559
ณ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอ

มอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรม

Spread the love