งานวันรำลึก


วันที่ 23  กันยายน พ.ศ. 2555  สมาคม ได้จัดงานวันรำลึกพระคุณ คุณหญิงสมานใจ  ดำรงแพทยาคุณ “แม่ผู้อุทืศสร้างเสริมชีวิตคนตาบอด”

เพื่อเป็นการรำลึกวันถึงแก่อนิจกรรมคุณหญิงสมานใจ  ดำรงแพทยาคุณ ครบรอบ  24  ปี กิจกรรมนี้ได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ซึ่งศิษย์เก่าศูนย์ฯตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ร่วมกันจัดขึ้น เป็นการบวงสรวงเซ่นไหว้อนุสาวรีย์ ตลอดจนบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ดวงวิญญาณของ

คุณหญิงสมานใจฯ เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีที่คุณหญิงท่านได้มีต่อศิษย์เก่าศูนย์ฯและคนตาบอดทั่วไป ณ  ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

การบวงสรวงเซ่นไหว้อนุสาวรีย์คุณหญิงสมานใจ  ดำรงแพทยาคุณ นำโดยร.อ.ชาญ  สุปินะ นายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารและผู้เข้าร่วมงาน

บาทหลวงการ์โล  เวลาร์โอ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
และบาทหลวงชินวัตร  สุวดินทร์กูร รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ร่วมทำวัจนพิธี

ผู้เข้าร่วมงานร่วมกันถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์

ช่วงบ่ายมีการแจกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553  ให้กับสมาชิ บุตรและธิดา รวม  91  ทุน เป็นเงิน 119,600  บาท  ซึ่งแบ่งออกเป็น  5  ระดับ  ดังนี้
1. ระดับอนุบาล                           8  ทุน  ทุนละ  1,000  บาท
2. ระดับประถมศึกษา                 21 ทุน  ทุนละ  1,000  บาท
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      18  ทุน  ทุนละ  1,200  บาท
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  19  ทุน  ทุนละ  1,500  บาท
5. ระดับอุดมศึกษา                     13  ทุน  ทุนละ  2,000  บาท
โดยมี พันตำรวจเอกธงชัย  เย็นประเสริฐ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานมอบทุน

Spread the love
,