กิจกรรมเทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการทางการเห็น วันที่ 6 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558


เป็นโครงการที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ช่วงวันที่ ๖ – ๑๐ และช่วงวันที่ ๑๘ – ๒๒) รวมระยะเวลา ๑๐ วัน เพื่อเป็นการพัฒนาคนพิการทางการเห็นให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่

Spread the love