โครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการทางการเห็นสมัยใหม่


โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการทางการเห็นสมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 4 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556
โดยมีนางพูนสุข สีตะปะดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานต่อ
ประธาน นางสุภาภรณ์ อาศัยบุญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดทำโดยสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

นางพูนสุข  สีตะปะดล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานต่อ
ประธาน นางสุภาภรณ์  อาศัยบุญ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นางสุภาภรณ์  อาศัยบุญ  ประธานเปิดโครงการ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นายอำนวย  สุวรรณรังสิกุล  พิธีกร และผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ร้อยเอกชาญ  สุปินะ  นายกสมาคม และนายนพดล  เขมะรัตนา  ประธานโครงการ มอบของที่ระลึกให้ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรับประทานอาหารกลางวัน

นายศราวุธ  บุตรดีลา หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์  เข้าเยี่ยมชมโครงการ

ร้อยเอกชาญ สุปินะ นายกสมาคม มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าฝึกอบรม

ถ่ายภาพหมู่

ปิดโครงการ

Spread the love