เชิญสมาชิกสมาคมฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖


สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด   ขอแจ้งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งจะจัดการประชุมในวันจันทร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์กีฬาดอนบอสโกเพื่อคนตาบอด ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด เลขที่ ๗๘/๒ ซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวมาข้างต้น อนึ่งหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โปรดทำเป็นหนังสือแจ้งให้สมาคมฯ ทราบลวงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓ วัน หรือหลังจากวันประชุมไม่เกิน ๗ วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้ของท่านที่จะได้รับจากสมาคมฯ ตามระเบียบที่กำหนดไว้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

วันจันทร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ ศูนย์กีฬาดอนบอสโกเพื่อคนตาบอด ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

*******************************************************

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๖

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๓ รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบ ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ

๓.๒ รายงานบัญชี รายรับ-รายจ่าย และบัญชีทรัพย์สินของสมาคมฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อจัดทำงบดุลประจำปี ๒๕๕๖

๔.๒ พิจารณางบดุลประจำปี ๒๕๕๕

๔.๓ พิจารณาเรื่องสลาก

๔.๔ พิจารณาแผนรับรองแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๕.๑ ซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น

*******************************************************

Spread the love