มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2560 ในระดับดีมาก
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี

มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ
Spread the love
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.