มาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ


สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี 2560 ในระดับดีมาก
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี

Spread the love