ผู้นำองค์กร


ผู้นำองค์กร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

รายนามอดีตนายกสมาคมที่เป็นหัวหน้าผู้บริหารองค์กร ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

 1. นายนิพนธ์ หีตพัฒน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 – 2524
 2. นายทองดี กาทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – 2526
 3. นายประหยัด ภูหนองโอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 – 2528
 4. ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ ศูนย์กลาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 – 2530
 5. นายวินัย วิทยาผลเจริญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 – 2532
 6. นายนิพนธ์ หีตพัฒน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 – 2536
 7. จ่านายสิบตำรวจกมล นราภักดิ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 – 2540
 8. นายสุวิทย์ สมเพ็ชร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2542
 9. นายรุ่งอรุณ สุขจิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2544
 10. นายธีรพล โพธิ์หวี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – 2548
 11. ร้อยเอกชาญ สุปินะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2559
 12. นายเสวียน งามแสง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 – 2565
 13. ร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

ประวัติผู้นำองค์กรคนปัจจุบัน

———————————————————————————————————————

Spread the love