ผู้นำองค์กร

ผู้นำองค์กร

นายกสมาคมที่เป็นหัวหน้าผู้บริหารองค์กร ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

 1. นายนิพนธ์ หีตพัฒน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 – 2524
 2. นายทองดี กาทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 - 2526
 3. นายประหยัด ภูหนองโอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 - 2528
 4. ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ ศูนย์กลาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 - 2530
 5. นายวินัย วิทยาผลเจริญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 – 2532
 6. นายนิพนธ์ หีตพัฒน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 - 2536
 7. จ่านายสิบตำรวจกมล นราภักดิ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 - 2540
 8. นายสุวิทย์ สมเพ็ชร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 - 2542
 9. นายรุ่งอรุณ สุขจิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 - 2544
 10. นายธีรพล โพธิ์หวี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2548
 11. ร.อ.นิตย์ชาญ สุปินะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2559
 12. นายเสวียน งามแสง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน

ประวัติผู้นำองค์กรคนปัจจุบัน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้นำองค์กร
Spread the love