ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการรับแบบคำขอยืม/แบบคำขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงปี ๒๕๕๖


 เนื่องด้วยสมาคมฯ ได้รับการประสานงานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ให้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการให้บริการรับแบบคำขอยืม/แบบคำขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวง ในปี ๒๕๕๖

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วย กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสาธารณะสำหรับคนพิการ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้กำหนดการยื่นเอกสารคำขอยืม/ขอรับ ๓ ครั้งต่อปี ได้แก่

ครั้งที่ ๑ ในเดือนตุลาคมของทุกปี

ครั้งที่ ๒ ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ครั้งที่ ๓ ในเดือนมิถุนายนของทุกปี

**ซึ่งปี ๒๕๕๖ เปิดให้ยื่นคำขอยืมและคำขอรับได้ในระหว่าง วันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖**

รายการอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการให้ยืม และรายการอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการให้ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด  จำนวน ๑๘ รายการ ดังนี้

๑. รายการอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการให้ยืม  จำนวน ๘ รายการ

๑.๑  เครื่องคอมพิวเตอร์

๑.๑.๑  เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

๑.๑.๒  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาโน้ตบุค

๑.๑.๓  เครื่องแท็ปเล็ต

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–    คนพิการทางการเห็น

–    คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

–    คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

–    คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

–    คนพิการทางสติปัญญา

–    คนพิการทางการเรียนรู้

–    คนพิการทางออทิสติก

๑.๒  อุปกรณ์สื่อสาร

๑.๒.๑  โทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–     คนพิการทางการเห็น

–    คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

–    คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

–    คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

–    คนพิการทางสติปัญญา

–    คนพิการทางออทิสติก

๑.๓  เครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับคนพิการ

๑.๓.๑  อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเอฟเอ็ม (FM)  สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–    คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

๑.๔  เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

๑.๔.๑  เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–    คนพิการทางการเห็น

๑.๕  เครื่องสแกนเนอร์

๑.๕.๑  เครื่องสแกนเนอร์แบบมัลติฟังก์ชั่น

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–     คนพิการทางการเห็น

–    คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

–    คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

–    คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

–    คนพิการทางสติปัญญา

–    คนพิการทางการเรียนรู้

–    คนพิการทางออทิสติก

๑.๖  เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์

๑.๖.๑  เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ชนิด ๔๐ เซลล์

๑.๖.๒  เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ชนิด ๑๖ เซลล์

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–    คนพิการทางการเห็น

๑.๗  เครื่องอ่านหนังสือสำหรับคนพิการ

๑.๗.๑  เครื่องอ่านหนังสืออิเลคทรอนิกส์ระบบเดซี่

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–    คนพิการทางการเห็น

๑.๘  อุปกรณ์ควบคุมตัวชี้ตำแหน่ง

๑.๘.๑  อุปกรณ์ควบคุมเม้าส์ด้วยศีรษะ

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–    คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

๒. รายการอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการให้  จำนวน ๑๐ รายการ

๒.๑  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแปลสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์ หรืออักษรเบรลล์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–    คนพิการทางการเห็น

๒.๒  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับอ่านหน้าจอ

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–    คนพิการทางการเห็น

๒.๓  โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลภาพเป็นอักษร และมีเสียงสังเคราะห์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–    คนพิการทางการเห็น

๒.๔  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายจอภาพ

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–    คนพิการทางการเห็น

๒.๕  โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือสำหรับคนพิการ

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–    คนพิการทางการเห็น

๒.๖  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการพิมพ์ เช่น

๒.๖.๑   โปรแกรมประมวลผลคำที่มีเสียงอ่าน

๒.๖.๒  โปรแกรมช่วยเดาคำศัพท์

๒.๖.๓  โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด พร้อมคู่มือการฝึกพิมพ์

๒.๖.๔  โปรแกรมค้าหาศัพท์ไทย

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–    คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

–    คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

–    คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

–    คนพิการทางสติปัญญา

–    คนพิการทางการเรียนรู้

–    คนพิการทางออทิสติก

๒.๗  โปรแกรมพจนานุกรมสำหรับคนพิการ

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–     คนพิการทางการเห็น

–    คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

–    คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

–    คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

–    คนพิการทางสติปัญญา

–    คนพิการทางการเรียนรู้

–    คนพิการทางออทิสติก

๒.๘  โปรแกรมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร

๒.๘.๑  โปรแกรม Vaja TTS

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–    คนพิการทางการเห็น

–    คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

–    คนพิการทางสติปัญญา

–    คนพิการทางการเรียนรู้

๒.๙  เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ช่วยในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์ครอบแป้นพิมพ์

๒.๙.๑   ลูกบอลควบคุมขนาดเล็ก – ใหญ่

๒.๙.๒  แป้นพิมพ์และที่ครอบแป้นพิมพ์

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–    คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย

๒.๑๐  ชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

ผู้มีสิทธิ์ยืม (คนพิการประเภท)

–    คนพิการทางการเห็น

–    คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

–    คนพิการทางสติปัญญา

–    คนพิการทางการเรียนรู้

–    คนพิการทางออทิสติก

โดยใช้เอกสารหลักฐาน ดังนี้

– สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

– สำเนาเอกสารรับรองการเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

– กรณีผู้ยื่นคำขอแทน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอ และหนังสือมอบอำนาจจากคนพิการหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการ เนื่องจากเป็นผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแลคนพิการ จำนวน ๑ ฉบับ

ยื่น ณ หน่วยงานยื่นคำขอต่อไปนี้คือ

  • กรุงเทพมหานครณ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ต่างจังหวัดณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือสำนักงานสถิติจังหวัด

โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

๑.  แบบคําขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.01)   ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.pwdsthai.com/uploads/document/form_loan01.pdf

๒.  แบบคําขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.02)  ดาวน์โหลดได้ที่http://www.pwdsthai.com/uploads/document/form_Receive02.pdf

๓.  แบบคําขอยืมอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.03)  ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.pwdsthai.com/uploads/document/form_loan03.pdf

๔.  แบบคําขอรับอุปกรณ์ และเครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ตามกฎกระทรวงฯ (ทก.04)  ดาวน์ดหลดได้ที่  http://www.pwdsthai.com/uploads/document/form_loan04.pdf

๕. คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับอุปกรณ์ และเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวย ความสะดวกเพื่อการสื่อสาร  ดาวน์โหลดได้ที่ http://pwdsthai.com/uploads/document/Guide_service.pdf

๖.  คู่มือรายการอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ  ดาวน์โหลดได้ที่ http://pwdsthai.com/uploads/document/equipment03062013.pdf

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อมาได้ที่

๑.  สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เบอร์โทรศัพท์  ๐๒-๑๔๑-๗๐๕๖, ๐๒-๑๔๑-๗๐๓๘

๒.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  เบอร์โทรศัพท์  ๐๒-๕๘๐-๐๗๓๗-๘ กด ๑๒

๓.  สำนักงานสถิติ  เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๐-๐๗๔๙

Spread the love