งานทำบุญสมาคม ประจำปี ๒๕๕๖


สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด  ได้จัดงานทำบุญสมาคมฯ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน  ๙  รูป ที่ทางสมาคมฯ ได้นิมนต์จากวัดบางพูดนอก  ในวันพุธ  ที่  ๙ มกราคม  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  อาคารสำนักงานสมาคมฯ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกที่ล่วงลับไปแล้วเป็นประจำทุกปี  โดยมีคณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมงาน จำนวน ๑๑ คน คือ

๑. ร.อ.ชาญ สุปินะ นายกสมาคมฯ

๒. นายภูษิต กิตติสาเรศ อุปนายกสมาคมฝ่ายบริหาร

๓. นายกิตติภณ อ่อนเฉย อุปนายกสมาคมฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

๔. นายสวอง นวลอ่อน อุปนายกสมาคมฝ่ายสวัสดิการ

๕. นายมานพ จักขุจันทร์ อุปนายกสมาคมฝ่ายหารายได้

๖. นายนพดล เขมะรัตนา อุปนายกสมาคมฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

๗. นายพิชัย โพธิ์ชัย อุปนายกสมาคมฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ

๘. นายวิชา ทีนิวงษ์ษา เหรัญญิก

๙. นายวันชัย ประทัยบุตร นายทะเบียน

๑๐. นายอำนวย สุวรรณรังสิกุล ประชาสัมพันธ์

๑๑. นายอดิเรก ชิงชัย กรรมการ

ผู้รับผิดชอบโดยอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นำโดย

๑. นายพิชัย โพธิ์ชัย อุปนายกสมาคมฝ่ายกิจกรรมพิเศษ/ประธานอนุกรรมการ

๒. นายรุ่งเรือง จิตต์อ่อน อนุกรรมการ

๓. นายนพดล จิตตะ อนุกรรมการ

ผู้เข้าร่วมงานจากผู้แทนองค์กรต่างๆ สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจ จำนวน ๕๙ คน

Spread the love