ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการชีวิตมั่นคงด้วยแผนการเงินสำหรับคนพิการทางการเห็น


เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการชีวิตมั่นคงด้วยแผนการเงินสำหรับคนพิการทางการเห็น ในวันเสาร์ ที่ 19  เดือน กันยายน พ.ศ. 2558  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด   ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการวางแผนการเงิน และรู้จักเลือกใช้ช่องทาง การออม การลงทุนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนนำไปสู่การมีชีวิตที่มั่นคงได้ต่อไป
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของนักลงทุนที่พิการทางการเห็น เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค รวมถึงความสำเร็จในการออมการลงทุน

———————————————————–

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสรรถภาพคนตาบอด

โทร ๐๒-๙๖๔-๒๗๓๑, ๐๘๖-๔๔๘-๘๔๒๔  หรือทางเฟสบุ๊กได้ที่ “สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด”  และทางอีเมล์   sitkow@hotmail.com

Spread the love