การให้บริการของสมาคม


การให้บริการของสมาคม

สมาคมฯ เปิดทำการในวันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ปัจจุบันผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม คือ นายเสวียน งามแสง ได้ดำเนินงานตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ และได้จัดให้มีการให้บริการกับสมาชิก ดังนี้

1) บริการสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ให้กับสมาชิก ภรรยาและบุตร-ธิดา เป็นเงินจำนวน 4,000 บาทต่อปี
2) บริการสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ให้กับสมาชิกที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นเงินจำนวน 1,000 บาทต่อปี
3) บริการทุนการศึกษาให้กับสมาชิก ภรรยาและบุตร-ธิดา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ระดับละ 15 ทุน โดยจัดทุนให้แตกต่างในแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้

-ระดับอนุบาล                            จำนวนเงิน 1,600 บาท
-ระดับประถมศึกษา                    จำนวนเงิน 1,800 บาท
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         จำนวนเงิน 2,000 บาท
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     จำนวนเงิน 2,500 บาท
-ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)   จำนวนเงิน 3,000 บาท

4) บริการเงินช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวในกรณีเสียชีวิต โดยมอบเงินจำนวน 6,000 บาท กรณีที่สมาชิกเสียชีวิต และ 3,000 บาท กรณีที่บุคคลครอบครัวเสียชีวิต
5) บริการสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปจำหน่าย โดยรับจากสมาคมฯ ในราคาเล่มละ 7,040 บาท
6) บริการให้กู้เงินเพื่อนำไปประกอบอาชีพ จำนวนทุนละ ไม่เกิน 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
7) บริการห้องสมุด สมาคมฯ มีห้องสมุดคุณหญิงสมานใจ ดำรงแพทยาคุณ ให้บริการสมาชิกยืมหนังสือเสียง และหนังสืออักษรเบรลล์

————————————————————————————

Spread the love