การดำเนินงานและโครงสร้างของสมาคม


ภาพกรรมการบริหารของสมาคม

จากการที่คณะกรรมการชุดปัจจุบันได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะกรรมการจำนวน ๑๕ คน  ดังนี้

๑.  นายเสวียน        งามแสง            นายกสมาคมฯ
๒.  ร.อ.นิตย์ชาญ    สุปิุนะ                อุปนายกฝ่ายบริหาร
๓.  นายอำนวย        สุวรรณรังสิกุล  อุปนายกฝ่ายส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการ
๔.  นายสมหวัง       เผือกพิพัฒ       อุปนายกฝ่ายหารายได้
๕.  นายมานพ         ตะเคียนคาม     อุปนายกส่งเสริมกีฬาและสุภาพของสมาชิก
๖.  นายนพดล         เขมะรัตนา        อุปนายกฝ่ายส่งสริมการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้/เลขานุการ
๗.  นายพิชัย           โพธิ์ชัย             อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
๘.  นายภูษิต           กิตติสาเรศ       อุปนายกฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
๙.  นายสวอง           นวลอ่อน          เหรัญญิก
๑๐.  นายคณพศ      จงอ่อนเฉย      ทะเบียน
๑๑.  นายโชคชัย      คำโพธ์ิทอง    ปฏิคม
๑๒.  นายชาญวิทย์   อภิวงศ์           ปรชะชาสัมพันธ์
๑๓.  นายวิชา           ที่นิวงษ์ษา      กรรมการ
๑๔.  นายธนิศร         พินิชกชกร      กรรมการ
๑๕.  นายขวัญชัย     สิงห์สุ              กรรมการ

การดำเนินงานและโครงสร้างของสมาคม

สมาคมฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการ  ซึ่งเป็นคนตาบอดอยู่ในรูปของคณะกรรมการบริหาร มีตั้งแต่ 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี  (หมายเหตุ  ในการก่อตั้งครั้งแรกคณะกรรมการอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี แต่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เมื่อปี พ.ศ. 2550 ซึ่งให้คณะกรรมการอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี) นอกจากนี้ยังมีคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษา  ตลอดจนเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงาน ตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบสมาคมฯ  โดยมีโครงสร้าง ดังนี้

1.ฝ่ายบริหาร  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ  งานการเงินและการบัญชี  งานปฏิคม งานทะเบียนสมาชิก  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สมาคม  3  ตำแหน่ง  เป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการบริหารและให้บริการกับสมาชิก

2.ฝ่ายหารายได้  มีหน้าที่หารายได้สนับสนุนกิจการของสมาคม

3.ฝ่ายโครงการสลาก มีหน้าที่จัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับสมาชิกเพื่อนำไปประกอบอาชีพ

4.ฝ่ายสวัสดิการ  มีหน้าที่จัดสรรสวัสดิการให้กับสมาชิก

5.ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีหน้าที่ให้การส่งเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพและจัดทุนให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ

6.ฝ่ายส่งเสริมการกีฬา  มีหน้าที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาของสมาชิกเพื่อให้มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง

7.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา มีหน้าที่ในการจัดโครงการเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก

8.ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ และเผยแพร่กิจการชื่อเสียง  เกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้รู้จักอย่างแพร่หลาย

9.ฝ่ายนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่จัดทำงบประมาณประจำปีและแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสมาคม

10.ที่ปรึกษาสามาคม     มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำคณะกรรมการบริหารเพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมเป็นตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

—————————————————————————

Spread the love