โครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม ปีที่ ๑๓


 

เป็นโครงการที่สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดร่วมกับ บ้านฝึกตายจัดทำขึ้น ระหว่างวันที่ ๖-๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดคุณาสารหนองไร่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยในปีนี้มีผู้เข้า่รวมโครงการ จำนวน ๓๙ คน อาจารย์บุญชู ภิกขุณี เป็นวิทยากรหลักของโครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภาสังคมสงเคราะหืแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงบริษัทห้างร้านต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอย จำนวน ๖๐๐ กล่อง เพื่อแจกแก่ผู้เข้า่ร่วมโครงการอีกด้วย

 

Spread the love