วันคริสต์มาส ปี 2559 มอบกระเช้า


ในนามสมาคมฯ นำโดยร้อยเอกนิตย์ชาญ สุปินะ นายกสมาคม นายภูษิต กิตติสาเรศ อุปนายกฝ่ายบริหาร นายพิชัย โพธิ์ชัย อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษและนายโชคชัย คำโพธ์ทอง อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้มอบกระเช้าของขวัญวันคริสต์มาส ให้กับบาทหลวงสามัคคี ชัยพระคุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

Spread the love