รับบริจาคเปียโน


วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 ได้รับบริจาคเปียโนจากนางธัญพร ขาวสำอางค์ จำนวน 1 หลัง

Spread the love