ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เยี่ยมชม


วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นายเสวียน งามแสง นายกสมาคมฯ นายมานพ ตะเคียนคาม อุปนายกฝ่ายกีฬาฯ นายพิชัย โพธิ์ชัย อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษฯ นายนพดล เขมะรัตนา เลขานุการ และเจ้าหน้าที่สมาคม ได้ต้อนรับบราเดอร์สุวรรณ จูทะสมพากร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด เยี่ยมชมการบริหารงานและกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด จากนั้นคณะกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การทำงานต่อกัน โดยทางสมาคมฯ ได้สรุปแนวนโยบายการบริหารงานและความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างสมาคมฯกับศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยได้รับการตอบรับจากผู้อำนวยการเป็นอย่างดี นายกสมาคมฯในนามผู้แทนกรรมการ เจ้าหน้า และสมาชิกทุกคนได้กล่าวขอบคุณที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเยี่ยมชมการทำงาน หลังจากนั้นบราเดอร์สุวรรณ จูทะสมพากร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ในนามผู้แทนคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณในความตั้งใจทำงานของทุกคน

Spread the love