งานวันไหว้ครูหมอนวดแผนไทย


งานวันไหว้ครูหมอนวดแผนไทย ประจำปี 2559
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559
ณ ศูนย์กีฬาดอนบอสโกเพื่อคนตาบอด ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

พิธีไหว้ครูหมอนวดแผนไทย และการครอบครูให้กับหมอนวดทุกคนที่เข้าร่วมพิธี

การเสวนาเรื่อง พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

อาจารย์ยุทธนา  ศรันย์ศิขริน  ได้มอบไม้เท้าและหนังสือสวดมนต์เบรลล์ให้กับเพื่อนสมาชิกคนตาบอด

Spread the love